Select Page

Bible Reader

 1

Wa kpɔ̃ Éézùɖùɛ̀-nyɔ̀ ɓěɔ̀ hwòɖǒ-kɔ̃in-nyìnììn-kà ɖé Íjè-ɓòɖòɔ̀ kɔ̃

1Ti ɓɛ́ Jékɔ̀ kɔ̃̀ nyɛ́nɛ́ tɔ̀ɔ̀ mɔ̀à Éézùɖùɛ̀ kɛ ké ma ɖé Íjè-ɓòɖòɔ̀ kɔ̃ muɛɛ, ɔ kè ɔ dyú-gàà ɓěɔ̀ kè waà gbǒ-xwíníín ɓěɔ̀ mu ma. Ɔ dyú-gàà ɓěɔ̀ nyɛ́nɛ́ kɛà kɛ̀. 2Wa mɔ̀ Wuɖuɓíín kè Símìɔ̀ kè Ɖíìváà kè Júɖà 3kè Ɛ́sàkà kè Zɛ́ɓíúɖɔ̀ùn kè Bɛ̃́címà 4kè Dɛ̃́ìn kè Náfátàɖì kè Gáà ɔ kè Ásè. 5Ɔ dyú-gàà Jòsé ɖǎ ma ɖé nì nɔ̀ɔ̀. Jékɔ̀ɛ̀ xwíníín-dyù séín ɓěɔ̀ poìn dyí mɔ̀ ma nyɔ-kpò kpáɖá-nyɔ tã ɓaɖa-bùè. 6Ti ɓɛ́ wa ɖǎ ma ɖé Íjè-ɓòɖòɔ̀ kɔ̃ zɔ̃ pàɖǎ nyuɛɛ, púɛɛ, Jòsé kè ɔ ɖíí-gàà ɓěɔ̀ ɔ kè nyɔ ɓě dyuò zɔ̃̌ɔ̀ Jòsé dyíɛɛ ɖǎ mɛ́ɛ hwɔ. 7Kɛɛ Éézùɖùɛ̀-nyɔ̀ ɓěɔ̀ nììn xwíníín-dyù ɓě zaìn ma dúún mìɔ, ké wa vò ma dyí, ké wa dyíìn ma Íjè-ɓòɖòɔ̀ kɔ̃ dyi.

8Ɔ ɖǎ ma ná nìɛɛ, púɛɛ, kã́á ɖìè ɖò ɓɛ́ ɔ se ma Jòsé jè dyuòɛɛ kɔ̃̀ ma Íjè-ɓòɖòɔ̀ wuɖuí. 9Wé ɖòɛ̀ ɓaɖaa, kã́áɔ̀ cɛ̃ɛ ma ɔ nyɔ ɓěɔ̀ gbo, ké ɔ ɖá, “Ɓě dyéɛ kà Éézùɖùɛ̀-nyɔ̀ ɓěɔ̀ ɖǎ dyí vò mìɔ ɓó à bììɛ. 10Ɔ jèɛɛ, ɓěà nyu wa ɖɛ ɖò bũ̌ sɛ́ɖɛ́-kà. Ɔ se ná nìǐn, wa mu kɔ̃ kpáùn ɖe mìɔ, nìí, to dyi kpáín, wa mu ɖé à mú-nyɛ́-nyɔ̀ ɓěɔ̀ gbo gbɔ poùn, ɓɛ́ wa ké à gbo vɔ̃, ɓɛ́ wa ké xwáɖáún kpá, ɓɛ́ wa ké à ɓóɖóɛ̀ kɔ̃ sɔ̀.” 11Ɔ jèɛɛ, wa kɔ̃̀ ma Éézùɖùɛ̀-nyɔ̀ ɓěɔ̀ gǐì mú, ké wa po ma wa gǐì-ɓǎ ɓě kɔ̃in, ɓɛ́ wa ké wa dyi pĩ́à dyììn ɖé gana-kũ̀à nyu-nyu mú. Ké Éézùɖùɛ̀-nyɔ̀ ɓěɔ̀ po ma hwɔɖɔ ɓě mɔ̀ Pífɔ̀ùn kè Wàɖàmísì kɛ. Wa mɔ̀ ma ɖɛ-mú-dyi-dèìn-hwɔ̀ɖɔ̀ ɓě ɓó Féwòɖò ɓɛ́ ɔ mɔ̀ ma Íjè-kã̀ǎ kɛɛ bìì. 12Kɛɛ kà Íjè-nyɔ̀ ɓěɔ̀ nyu ma Éézùɖùɛ̀-nyɔ̀ ɓěɔ̀ dyi pĩ́àà mìɔ kɛɛ, kǎà wa nyu ma dúún zaìn ɖe mìɔ, ké kǎà wa nyu ma dyi ɓeɛ̀n ɖe mìɔ. Ɔ jèɛɛ, Íjè-nyɔ̀ ɓěɔ̀ fɛ̃̀ìn ma Éézùɖùɛ̀-nyɔ̀ ɓěɔ̀ dyi mìɔ, 13ké wa nyùìn ma Éézùɖùɛ̀-nyɔ̀ ɓěɔ̀ gana-kũ̀à ɖe mìɔ. 14Íjè-nyɔ̀ ɓěɔ̀ nyìnììn ma wa bũ̌in mìɔ, ké wa nyuɛ ké cĩ́-cĩ́ nɛɛ̀ ma Éézùɖùɛ̀-nyɔ̀ ɓěɔ̀ wĩin dyììn ɖé wa gana-kũ̀à nyùìn-nyùìn mú. Kũ̀à ɓěɔ̀ hwɔìn kà bèɖěkè-mɛ-mɛ kè gbǒ-po-po ɔ kè geɖe-kũ̀à kò-kò ɓě nyu-nyu.

15Wé ɖòɛ̀ ɓaɖaa, Íjè-ɓòɖòɔ̀ kã́áɔ̀ cɛ̃ɛ ma Híìbúɖúù-nyɔ̀1:15 Wa ɖáìn Éézùɖùɛ̀-nyɔ̀ ɓěɔ̀ Híìbúɖúù-nyɔ̀ ɓě ɖekè. ɓěɔ̀ gbǒ-ɖeín-zòǒ ɓě kɔ̃̀ nyɛ́nɛ́ mɔ̀ ma Sífàɖà kè Púà kɛɛ gbo, 16ké ɔ ɖá, “Ti ɓɛ́ ɓě mu Híìbúɖúù-màà ɖò póó-gbò ɖeín kpaùn wɛ̃ɛ, ɓě mɛ dè ɖɛ nìà kɛ dyéɖé gbo ɓó ɔ pó-naínɔ̀. Ɔ jǔ ké dyú-pɛ̀ɖɛ̀ɔ̀ dyi gàa-dyù jǔǐn, ɓě mɛ ɖáɓá ɔ. Kɛɛ ɔ dyi màa-dyù jǔǐn, ɓě mɛ táà ɔ dyi, ɓɛ́ ɔ ké cĩ́.” 17Kɛɛ gbǒ-ɖeín-zòǒ ɓěɔ̀ fɛ̃̀ìn ma Gèɖèpɔ́ɔ̀ dyi jèɛɛ, wa se ma ɖɛ ɓɛ́ kã́áɔ̀ cɛ̃ ma kà wa gboɛɛ nyu. Wa táà ma gàa-dyù-pɛ̀ɖɛ̀ ɓě dyi, ké wa cĩ́. 18Hwɛ̀ ké kã́áɔ̀ ɖoɓo ma gbǒ-ɖeín-zòǒ ɓěɔ̀ jè, ké ɔ diè ma wa dyi, ké ɔ ɖá, “Ɖɛ́ kɔ̃̀ jè ɓě táà dyi ɓɛ́ gàa-dyù-pɛ̀ɖɛ̀ ɓěɔ̀ dyià cĩ́ kɛ́? Ɖɛ́ kɔ̃̀ jè ɓě nyuà ɖɛ nìà kɛ kɛ́?”

19Ké gbǒ-ɖeín-zòǒ ɓěɔ̀ jǔ ma ɔ gɔ̃̌, ké wa ɖá, “Ɖɛ kɔ̃̀ jè ɔ nìà náa mɔ̀ Híìbúɖúù-màà ɓěɔ̀ se nì kà Íjè-màà ɓěɔ̀ nìà kɛ. Wa ku dyi mìɔ jèɛɛ, wa pó-tìɔ̀ ɖǎ ɓó nyini ní, wa pó kĩ́ín hwɛ̀ ké à ɖò nyini ɓó.” 20-21Gbǒ-ɖeín-zòǒ ɓěɔ̀ fɛ̃̀ìn ma Gèɖèpɔ́ɔ̀ dyi jèɛɛ, Gèɖèpɔ́ɔ̀ po ma wa mana kɔ̃. Ɔ nyuɛ ké waà taà ɓěɔ̀ ku ma dúi. Ɓó tia ɓaɖaa, Éézùɖùɛ̀-nyɔ̀ ɓěɔ̀ kpá ma kɔ̃, ké dyɛ̌ɛ̀ wa vòǎ ma dyí ɖe mìɔ. 22Ké Kã́á Féwòɖò cɛ̃ɛ ma ɔ nyɔ séín ɓěɔ̀ gbo, ké ɔ ɖá, “Híìbúɖúù-gàà-dyù séín mu wóɖóùn wɛ̃ɛ, ɓě mɛ po wa Náà-nìɔ̀ kɔ̃. Kɛɛ ɓě mɛ táà màa-dyù séín dyi, ɓɛ́ wa ké cĩ́.”